Kracht door balans

 

Psychologische zorg en biofeedback

 

 

StartpaginaPsychologische zorgBiofeedback en AVEPraktijkinformatieContactDownloads  

 

 

Praktijk informatie

 

Geboden zorg

U kunt in de praktijk terecht voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Hiervoor dien u een verwijzing van de huisarts te hebben. Tevens bieden we Psychosociale therapie.

U kunt bij Kracht door balans terecht voor: cognitieve therapie, oplossingsgerichte therapie, lichaamsgerichte therapie, biofeedback en mindfulness. De behandelsessies vinden plaats op de praktijk. Als aanvulling op de zogenaamde face-to-face gesprekken kan gekozen worden voor een e-consult (consult via e-mail) of een telefonisch/Skype consult. Er wordt (indien gewenst/mogelijk) ook gewerkt met e-Health (PsyMate app, Thuisarts.nl, Trimbos modules)

 Werktijden

  • Maandag van 9:00 tot 17:30 uur

  • Dinsdag van 9:00 tot 13:30 uur

  • Woensdag van 9:00 tot 17:30 uur

  • Donderdag van 9:00 tot 13:30 uur  

Wachttijd

Vaak is er een wachttijd. Hoe lang de wachttijd bedraagt staat vermeld op het aanmeldingsformulier. De wachttijden worden bij elke verandering aangepast volgens de richtlijnen van het ministerie van VWS. Over deze richtlijnen kunt u meer lezen op www.ggznederland.nl. Na de wachttijd volgt een intake gesprek, waarna u binnen 2 weken kunt starten. Om continuiteit in de behandeling te garanderen zijn wij er voorstander van om een aantal gespreken al vooruit te plannen. Wil u eerst kennis maken voordat u besluit op de wachtlijst te komen, dan is dat mogelijk. Een kennismakingsgesprek van een half uur is op korte termijn mogelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.
 

Wat te doen bij een te lange wachttijd?

Soms loopt de wachttijd op tot meer dan 12 weken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt denken wij met u mee om te zoeken naar een therapeut in Amersfoort of Leusden die eerder plek heeft. Ook kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Aanmelding en eerste afspraak

Bij het eerste gesprek wordt u om een identiteitsbewijs ter inzage gevraagd. Wordt u behandeld in de GBGGZ dan heeft u ook een verwijsbrief van de huisarts nodig. Uw hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt bekeken of de vorm van begeleiding die wij bieden toereikend is. Ook is het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de therapeut en bij de praktijk. Als aan deze voorwaarden voldaan is, worden vervolgafspraken gemaakt.

 

Behandeltraject

Een behandeltraject start met een intakegesprek. Na het gesprek wordt een behandelovereenkomst gemaakt waarin duidelijk de hulpvraag en de behandeldoelen verwoord worden. Afhankelijk van de hulpvraag en ernst van de klachten wordt gekozen voor een kort, middellang of lang behandeltraject.  Tijdens de behandeling is de behandelaar bereikbaar via telefoon en e-mail.

 

Informatie-uitwisseling met verwijzer
De verwijzer wordt, na uw toestemming daarvoor, op de hoogte gesteld van de start van de behandeling. Daarin wordt de hulpvraag, het behandelplan en de vermoedelijke zorgvraagzwaarte vermeld. Na afloop van de behandeling krijgt de verwijzer een kort verslag van het verloop en resultaat van de behandeling. Soms wordt overlegd met verwijzers over doorverwijzing of medicatie, maar ook dan alleen met uw medeweten en toestemming.

 

Samenwerking met andere hulpverleners

Bent u gelijktijdig met de behandeling in onze praktijk ook in behandeling bij een andere hulpverlener (bedrijfsarts, fysiotherapeut, etc.) dan onderhouden we graag contact met de mede-behandelaar. Dit met het oog op het optimaal afstemmen van de begeleiding.

 

Effectmeting (ROM/CQ)

Onze praktijk doet mee aan ROM (Routine Outcome Measurement). Dat betekent dat voorafgaand en bij beëindiging van de behandeling een vragenlijst wordt afgenomen om het efect van de behandeling te kunnen vastleggen. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. Bij het einde van de behandeling kunt u door het invullen van de CQ-index (Consumer Quality Index) uw tevredenheid over de behandeling en de behandelaar aangeven.

 

Kosten en vergoeding 2018

De kosten van behandeling in de GBGGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding valt onder het eigen risicio. Op basis van de diagnose en de zorgwaarte komt u in aanmerking voor één van de door de overheid vastgestelde producten: Kort behandeltraject, Middel behandeltraject of Intensief behandeltraject, ieder met een bijbehorende behandelduur en tarief. Mocht binnen 2 sessies blijken dat uw klachten niet vallen onder vergoeding via de GBGGZ dan wordt een Onvolledig behandeltraject berekend.  
 

Code 18001

Kort behandeltraject

maximaal 294 behandelminuten

€ 487,62

Code 18002

Middellang behandeltraject

maximaal 495 behandelminuten

€ 830,23

Code 18003

Intensief behandeltraject

maximaal 750 behandelminuten

€ 1301,85

Code 18005

Onvolledig behandeltraject

maximaal 120 behandelminuten

€ 198,88

 Code 198300

Onvergoed product (OVP)
niet basispakket consult*

50 minuten

€ 90,00

 

Binnen de behandelminuten vallen intake, diagnostiek, behandeling, ROM (Routine Outcome Measurement), verslaglegging en consultatie. Kracht door balans heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van het contract wordt 70% tot 100% van het door de overheid vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 

*) Een onvergoed product (OVP) is een behandeling van een klacht, die niet valt onder vergoeding vanuit de basisverzekering.  

Behandelingen, die niet binnen de GBGGZ vallen worden door de meeste verzekeraars (deels) vergoed als alternatieve behandelwijze. U kunt hier klikken om te zien of uw verzekeraar de kosten van alternatieve behandelingen vergoed. Een sessie Psychosociale therapie (50 minuten) kost € 90.

 

Afspraken afzeggen

Afspraken afzeggen kan tot 24 uur voor de afspraak. Wanneer u een sessie psychosociale therapie te laat afzegt wordt 50% van de sessie in rekening gebracht. Deze factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Klachten

Heeft u een klacht en bent u behandeld binnen de basis GGZ, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het NIP: of de klachtencommissie van de NVGzP. Mevrouw Matto is aangesloten bij beide beroepsverenigingen. Heeft u een klacht en bent u behandeld via psychosociale begeleiding, dan kunt u zich wenden tot de NVPA.

 

Gegevensbescherming
U hebt recht op inzage in en afschrift van, correctie op of vernietiging van uw dossier (behandelplan, evaluaties en correspondentie), dat in principe 15 jaar bewaard blijft.
Tenzij u daar bezwaar tegen maakt, worden de algemene gegevens over de behandeling (diagnose, therapiesoort en duur van de behandeling) geanonimiseerd door gegeven aan het DIS, dus zonder uw persoonsgegevens. Het DIS verzamelt alle Diagnose Behandel Combinaties in Nederland, ook van bijvoorbeeld ziekenhuiszorg bij lichamelijke klachten. Als u niet wilt dat uw diagnose niet kenbaar gemaakt wordt aan het DIS kunt u dit laten weten via een privacyverklaring.

De gegevens van mijn praktijk, inclusief dossiervoering, worden verzorgd door Intramed, een vertrouwde organisatie van gegevensverwerking in de gezondheidszorg. Intramed is gecertificeerd volgens een internationale standaard via ISO27001 en NEN7510.
Volgens de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die op 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt, heeft de patiënt recht te weten welke persoonsgegevens met welk doel verzameld worden. U kunt nalezen hoe Kracht door balans met uw gegevens omgaat in het Intern Privacy Beleid dat u hier kunt downloaden.

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlMatto, D.M. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering